Honor Gallery


Gold Angel of Peace

Chen Hongjuan
Cheng Qun
Cui Yuiling
Du Shuijuan
Huang Xiaoying
Li Shimin
Li Liyan
Liu Yanyan
Lu Shengmei
Ma Jie
Mao Xuqing
Meng Yan
Miao Xiaohong
Shi Muxiang
Shi Jihua
Wang Caiping
Wang Xiaojuan
Wang Lihua
Xiang Ying
Xu Le
Yang Yanling
Yin Yin
Zheng Junjiao
Yu Yue
Ren Xiaofang
Lin Tingan
Lv Yumei
Li Yangu
Zhu Baolin
Shang Kaixin
Catherine Cheng
Yang Min
Wang Yuxiu
Huang Lingyan
Catherine Lin
Xiaofang & Michael North
Chen Yulin
Gui Biao
Wang Qihua
You Lizhu


Platinum Angel of Peace

Liu Qinghua
Wang Liying

 


Diamond Angel of Peace

Sun Xiaodan
Gao Yujie
Yang Yuanyuan
Yu Chunbo
Zhang Yongqing
Zhou Hongqing
Jing Dejun
Xiao Fei
Luo Li
Wang Tingying